El nostre ajuntament: motor de drets, democràcia i qualitat de vida 

Vivim temps de canvis i d’incerteses que conviden a treballar de manera cooperativa per a oferir noves respostes a reptes globals des d’una mirada propera. El context socioeconòmic marcat per les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia, la guerra d’Ucraïna, el canvi climàtic, la inflació i l’augment dels preus impacten diàriament en la vida de les persones. 

Davant esta situació, Compromís, Podem i Esquerra Unida hem decidit fer camí conjuntament i crear Acord per Vilamarxant, una aliança nascuda del diàleg i el consens que té com a finalitat portar endavant polítiques progressistes en l’entorn més pròxim: el nostre poble. 

La nostra candidatura treballarà dia a dia, amb transparència, planificació i diàleg, per a oferir solucions als problemes de les persones, garantir els nostres drets, incrementar la qualitat de vida i enfortir la democràcia. Volem activar polítiques útils per a crear respostes immediates i horitzons d’esperança en una vida millor. 

El municipalisme és imprescindible per a enfortir la  democràcia. Qüestions tan essencials com el dret a l’habitatge digne, l’atenció primària sanitària, la qualitat dels serveis públics, la mobilitat i el canvi climàtic o l’economia productiva i l’ocupació digna, no poden ser afrontades des de models especulatius del passat que han resultat fracassats. Els nous temps obliguen a articular respostes innovadores, sostenibles i  que tinguen en compte les necessitats reals de la gran majoria social. 

Volem un poble cohesionat, dinàmic, creatiu, on valga la pena construir un projecte de vida. Ho farem col·laborant amb la ciutadania i amb el teixit social, perquè només amb participació real i escolta activa serem capaços d’implementar les millors solucions.

Des d’Acord per Vilamarxant volem aportar respostes de present i esperances de futur. Per això, des de l’ajuntament, portarem endavant polítiques que garantisquen els drets i les necessitats vitals de les persones; accions que facen possible un poble net, amable i habitable; iniciatives que promoguen el turisme sostenible i dinamitzen l’economia local;  polítiques que posen en valor la cultura, l’esport, l’educació, els serveis socials i la promoció d’hàbits de vida saludable. 

Assumim el repte de treballar amb el poble i per al poble amb determinació, sense caure en personalismes, ostentacions innecessàries i megalomanies pròpies d’altres temps. 

Sabem que amb el nostre treball, la teua complicitat i el teu vot, ho aconseguirem.

El 28 de maig de 2023, vota Acord per Vilamarxant!

1. Un poble per a les personeses 

1.1.- Atenció primària sanitària i salut pública 

 1. Potenciarem el paper de la Regidoria de Sanitat i Salut Pública perquè promoga i coordine polítiques municipals de promoció de la salut, i perquè estiga en contacte permanent amb el centre d’Atenció Primària, el departament de salut i la Conselleria de Sanitat.

 2. Crearem una residència per a persones majors i sol·licitarem a l’Agència Valenciana d’Habitatge i Sòl (EHVA)  la construcció de més habitatges socials.

 3. Elaborarem un Programa municipal de promoció de la salut, en col·laboració amb el Centre de Salut i amb la participació de les entitats locals, que atenga factors diversos: l’alimentació saludable, el benestar emocional, el foment de l’activitat física, la prevenció de conductes addictives (ludopatia, drogodependències), etc.

 4. Impulsarem les activitats i campanyes de XarxaSalut, la xarxa de municipis valencians adherits al Pla de Salut de la Comunitat.

 5. Impulsarem l’atenció i el seguiment a les persones majors i malaltes cròniques en col·laboració amb l’atenció domiciliària d’infermeria i a través de programes locals complementaris d’atenció domiciliària.

 6. Oferirem programes municipals de suport psicosocial, centrats especialment en les persones joves o cuidadores de dependents.

 7. Incentivarem la participació de la ciutadania en la promoció de la salut  amb la creació del Consell Municipal de Sanitat i Salut Pública.


1.2.- Dret a l’habitatge

 1. Apostarem per la participació dels nostres municipis en un “Pla Edificant” d’habitatge públic impulsat per la Generalitat, prioritzant la rehabilitació de vivendes, per posar a l’abast de la ciutadania habitatges en règim de lloguer assequible. 

 2. Implementarem mesures fiscals a través de les ordenances municipals, per evitar que els grans tenidors mantinguen pisos buits mentre hi ha persones que tenen dificultats per accedir a un habitatge digne.

 3. Facilitarem la tramitació d’ajudes destinades a la rehabilitació d’immobles i instal·lació d’equipaments per reduir la despesa energètica i l’empremta ecològica.

 4. Instal·larem el potencial màxim d’energia fotovoltaica en totes les teulades de les vivendes públiques que formen part del parc municipal, i en solars residencials municipals a disposició.

 5. Posarem en marxa una Oficina municipal pel dret a l’habitatge que siga punt d’informació, assessorament jurídic i mediació per a la joventut en matèria de lloguer, compra i accés al parc públic social.

 6. Impulsarem un sistema municipal d’ajudes al lloguer, centrat especialment en les persones joves i socialment vulnerables.

 7. Integrarem treballadores socials especialistes en habitatge als Serveis Socials Municipals, per millorar l’eficiència en la gestió de casos d’emergència habitacional.

 8. Fomentarem programes socials de lloguer assequible en règim d’habitatge compartit entre persones joves i dependents, persones majors o amb diversitat funcional.


1.3.- Educació 

 1. Realitzarem un manteniment adequat, ràpid i efectiu a totes les instal·lacions educatives públiques que depenen de l’Ajuntament, i aprofundirem en l’eficiència energètica dels centres com a eina d’educació climàtica i mediambiental

 2. Iniciarem negociacions amb la Conselleria d’Educació per a construir nous centres educatius públics, donat el creixement permanent d’habitants que té el nostre poble.

 3. Augmentarem el pressupost d’educació per donar un major suport econòmic a les famílies: llibres, material  de papereria, indumentària, activitats complementàries i extraescolars, calcer, menjador…

 4. Impulsarem el treball col·laboratiu amb les associacions de mares i pares i d’alumnes i augmentarem les subvencions que reben, perquè puguen fer el seu treball amb més recursos.

 5. Incrementarem el pressupost destinat a sufragar activitats en els centres educatius que tinguen jornada contínua i crearem altres línies de col·laboració econòmica amb els centres.

 6. Impulsarem, en coordinació amb els centres educatius, un codi de bones pràctiques per als menjadors escolars, amb l’objectiu que la contractació dels serveis de restauració fomente l’educació nutricional i la promoció de la producció agroalimentària de proximitat.

 7. Habilitarem itineraris escolars segurs, amb el suport de l’alumnat, el professorat, les associacions de mares i pares, la Policia Local i altres agents locals.

 8. Oferirem als centres educatius activitats culturals gratuïtes (teatre, tallers, concerts, promoció de la lectura...) dins del curs escolar.

 9. Potenciarem el Centre de Formació de Persones Adultes: més professorat, ampliació i diversificació de l’oferta educativa, habilitació d’un espai propi que permeta realitzar més dignament la seua imprescindible tasca educativa, inclusiva i socialitzadora.

 10. Crearem una oferta formativa complementària i atractiva (jornades, cursos, tallers…) sobre temes d’interés social, adreçada a la població adulta en general.


1.4.- Serveis Socials Inclusius 

 1. Convertirem el departament de serveis socials en un àrea essencial de l’Ajuntament, amb una dotació de personal i recursos adequada, amb l’objectiu que siga capaç d’atendre eficientment les necessitats de caràcter social de la població.

 2. Millorarem la tramitació de les ajudes de la Llei de Dependència i d’altres ajudes fonamentals (Renda valenciana d’inclusió, Ingrés mínim vital...), perquè les persones beneficiàries puguen rebre-les més ràpidament.

 3. Impulsarem i millorarem el Servei d’Assistència a Domicili, pel benestar i la dignitat de les persones que el necessiten.

 4. Millorarem i ampliarem les ajudes d’emergència social, a través de bons de consum en el comerç local per facilitar l’accés de les persones i famílies vulnerables als productes bàsics.

 5. Realitzarem programes d’atenció específica a les situacions de pobresa i exclusió social, amb especial èmfasi en la pobresa infantil.

 6. Millorarem els sistemes de coordinació entre centres de salut, educació, justícia, dones i igualtat, per tal de posar en comú la informació i les estratègies per fer front a les necessitats de tots els sectors socials.

 7. Realitzarem intervencions integrals en els casos de possible pèrdua de l’habitatge per desnonaments, així com en els casos de manca de subministraments bàsics (llum, aigua…).

 8. Impulsarem l’habilitació d’habitatges tutelats per a persones amb diversitat funcional i intel·lectual i persones vulnerables amb risc d’exclusió social. 

 9. Realitzarem un Pla municipal d’accessibilitat, adaptació de textos i senyalització urbana per adaptar la comunicació a totes les persones.

 10. Fomentarem la participació de les persones amb diversitat funcional en tots els àmbits municipals i de la vida local, mitjançant la visibilització de referents culturals, esportius i socials en totes les activitats.

 11. Realitzarem un estudi sobre la diversitat funcional a la nostra població, amb l’objectiu de disposar de dades concretes que ens permeten desenvolupar polítiques públiques adreçades a les necessitats reals de tots els col·lectius.

 12. Establirem clàusules socials en les contractacions que realitze l’Ajuntament i bonificacions fiscals per a aquelles empreses que contracten persones amb diversitat funcional.

 13. Dotarem els parcs infantils i els espais públics de mobiliari accessible, suports visuals i pictogrames adreçats a les persones amb diversitat funcional

 14. Incrementarem les ajudes a les persones amb mobilitat reduïda que necessiten fer reformes en habitatges per a millorar l’accessibilitat i la seua vida quotidiana.


1.5.- Igualtat i diversitat 

 1. Crearem un Programa informatiu d’atenció a la diversitat familiar amb l’objectiu de normalitzar les noves realitats familiars i per a difondre les ajudes i subvencions existents.

 2. Impulsarem activitats que posen en valor el paper de les dones en la societat i els valors del feminisme.

 3. Donarem suport a les dones que, des d’un col·lectiu o des d’iniciatives particulars d’interés social, treballen per la igualtat entre homes i dones, pels valors del feminisme, per enfortir la sororitat, etc.

 4. Implantarem un servei psicosocial d’atenció a joves i famílies per a la prevenció i la intervenció en casos de violència masclista. Igualment, per a homes que desitgen desfer-se d’actituds masclistes i que busquen masculinitats igualitàries i no tòxiques.

 5. Treballarem amb els centres educatius per programar conjuntament activitats de promoció de la igualtat i la diversitat (8 de març, 25 de novembre, Dia Internacional de l'Orgull LGBTIQ+, etc).

 6. Impulsarem accions polítiques destinades a sensibilitzar els homes perquè s’impliquen en les cures i atencions a infants, persones majors i malaltes, per evitar que estes tasques recaiguen solament en les dones, com ocorre majoritàriament en l'actualitat.

 7. Impulsarem el reconeixement a les persones que cuiden, de forma professional o no, a altres persones  i els facilitarem suport i acompanyament.

 8. Transformarem carrers, places i edificis públics prioritzant l’accessibilitat universal, la seguretat i el civisme.

 9. Programarem accions diverses (cursos, tallers, excursions, activitats esportives…) que impulsen l'envelliment actiu, posant en valor la importància de la gent gran en la nostra societat, i  molt especialment el paper de les dones.

 10. Establirem clàusules per evitar l’escletxa salarial entre homes i dones a l’ajuntament i també als contractes i licitacions que efectue l’ajuntament, evitant la contractació amb aquelles empreses en les quals es detecte aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments.

 11. Desenvoluparem un Pla Municipal per la Diversitat LGTBI+. Ampliarem els materials de temàtica LGTBI+ a les biblioteques públiques i visibilitzarem els referents LGTBI+ a través de les activitats culturals i esportives que s’organitzen en l’àmbit municipal. 

 12. Formarem el personal municipal sobre la igualtat de tracte i la no discriminació.

 13. Implementarem un Pla d’Igualtat Municipal realista i amb accions al llarg de tot l’any, que no siga un mer tràmit administratiu sense cap recorregut.

 14. Ampliarem els recursos humans i materials perquè la Policia Local tinga la formació adequada per poder atendre amb professionalitat i empatia qualsevol víctima de violència de gènere. 


1.6.- Inserció social i laboral 

 1. Crearem una Oficina d’Inserció Social i Laboral que assessore les persones desocupades i les facilite estratègies i recursos per a accedir al mercat laboral.

 2. Elaborarem un Pla Municipal d’Inserció Social i Laboral enfocat al desenvolupament de polítiques públiques municipals per garantir l’accés a l’habitatge, la inserció social i laboral de les persones de col·lectius en situació d’exclusió social o especial vulnerabilitat.


1.7.- Joventut 

 1. Crearem el Consell Municipal de la Joventut per conèixer les reivindicacions, necessitats i inquietuds de les persones joves i, així, poder incorporar-les a l’agenda política de govern. 

 2. Dotarem la Casa de la Joventut d’una programació de caràcter permanent que siga planificada, interessant, lúdica, formativa, plural, diversa i promotora de valors democràtics. S’hi oferiran activitats de tot tipus: tallers, cursos, xarrades, jocs, viatges, excursions, servei d’orientació...

 3. Contactarem amb persones professionals coneixedores de la realitat de la gent jove, perquè aborden amb rigorositat temes d’interés: diversitat familiar, campanyes de sensibilització de gènere, educació sexual, orientació professional, racisme, emigració, salut mental, ocupació...

 4. Impulsarem els canals de comunicació més usats per la gent jove per a facilitar-los tota la informació d’interés juvenil: difusió d’ajudes, beques, oferta laboral, oferta de tallers formatius, subvencions en matèria d’habitatge, ocupació i formació…

 5. Crearem beques formatives remunerades per a fomentar la formació i l’ocupabilitat de les persones joves.

 6. Incrementarem les ajudes a la gent jove que estudie i haja de desplaçar-se fora de Vilamarxant.

 7. Establirem convenis de col·laboració amb LABORA per ampliar l’oferta laboral de les persones joves.

 8. Incentivarem els projectes d’emprenedoria social i sostenible realitzats per persones joves, mitjançant ajudes econòmiques municipals.

 9. Promourem opcions d’oci responsable i saludable.

 10. Fomentarem la participació de la joventut en el teixit associatiu local

 11. Impulsarem campanyes d’educació sexual als centres educatius.


2. Cultura i esport 

2.1.- Cultura 

 1. Oferirem una programació cultural estable, diversa i de qualitat, on es tindrà sempre en compte el treball d’artistes, grups i entitats culturals locals.

 2. Millorarem les instal·lacions culturals existents i habilitarem altres espais per a poder ampliar l’oferta cultural i per posar-los a disposició de les entitats culturals locals.

 3. Col·laborarem permanentment i coordinadament amb les entitats culturals locals. Farem un seguiment constant de les peticions d’ús de les instal·lacions municipals per a evitar contraprogramacions i donar suport i confiança a les entitats.

 4. Augmentarem les ajudes econòmiques a les associacions culturals locals que estiguen en actiu i programen activitats regularment al llarg de tot l’any.

 5. Planificarem la construcció d’un auditori ben equipat i amb un aforament important que permeta que Vilamarxant puga programar espectacles que la Casa de la Cultura i el pavelló no poden acollir. Este espai cultural, a més, es posarà a disposició de les entitats locals perquè realitzen més còmodament les seues activitats. 


2.2.- Cultura festiva

 1. Programarem unes festes patronals econòmicament sostenibles i planificades amb sentit comú. Seran festes no sexistes, inclusives, amb activitats lúdiques diverses i arrelades al territori, que tinguen en compte totes les franges d’edat de la població, que donen participació activa als col·lectius locals i que no impliquen cap maltractament als animals.

 2. Donarem suport a les festes no patronals arrelades al poble, cooperant en tot moment amb les entitats que les promouen, o coordinant-les i organitzant-les des de l’Ajuntament.

 3. Treballarem per fer compatible qualsevol activitat de caràcter festiu amb el dret al descans de la ciutadania, en qualsevol moment de l’any.

 4. Donarem especial suport a les iniciatives d’entitats que vagen destinades a la promoció de les nostres festes i tradicions, amb estreta col·laboració amb l’Institut Valencià de Cultura.

 5. Establirem una política de col·laboració constant amb aquelles entitats vinculades a la recuperació patrimonial, la cultura popular, la promoció del valencià i les celebracions locals de caràcter festiu, per tal d’unir esforços i col·laborar en les seues activitats.


2.3.- Igualtat lingüística: promoció del valencià 

 1. Activarem iniciatives diverses que fomenten l’ús del valencià, per protegir i dignificar  la llengua pròpia històrica de Vilamarxant: cursos, tallers i jornades; Fira del llibre; premis i concursos; ajudes econòmiques a empreses i entitats; Oficina d’Ús i Promoció del Valencià; Voluntariat pel valencià, Trobada d’escoles en valencià…).

 2. Garantirem que el valencià estiga present, de manera majoritària, en l’oferta cultural de l’Ajuntament.

 3. Promourem campanyes municipals per fomentar l'ús social i estendre el coneixement del valencià, especialment entra la gent jove i la població nouvinguda.

 4. Impulsarem les accions necessàries per a garantir la no discriminació lingüística de les persones valencianoparlants en cap àmbit de la vida (relació amb l'administració, espais d'oci, àmbit sanitari, àmbit educatiu…).

 5. Crearem un servei d’acompanyament i suport lingüístic adreçat a les persones migrades.

 6. Activarem línies d’ajudes econòmiques a les associacions que tinguen el valencià com a llengua vehicular en la seua activitat quotidiana.


2.4. Esport

 1. Millorarem el manteniment de les instal·lacions esportives i crearem noves infraestructures esportives per fer front a les necessitats reals de la població i de les entitats esportives, escoltant els agents implicats (clubs, entitats) i fent una planificació sensata de quines instal·lacions són necessàries i prioritàries: pista d’atletisme, un segon camp de futbol, pistes poliesportives...

 2. Col·laborarem permanentment i responsablement amb les entitats esportives locals per reconéixer i posar en valor el treball imprescindible que realitzen.

 3. Impulsarem i facilitarem l’activitat formativa de l’esport de base dels clubs, augmentant les ajudes econòmiques municipals perquè puguen fer millor la seu important tasca social: promoció de l’esport, creació d’hàbits de salut, socialització…  

 4. Potenciarem l’escola de pilota i dedicarem especial atenció a la promoció del nostre esport autòcton en el Trinquet municipal, establint llaços permanents amb la Federació de Pilota Valenciana.

 5. Establirem preus econòmics en les instal·lacions esportives municipals (piscina, gimnàs, pistes…) per incentivar la pràctica esportiva entre la població.

 6. Fomentarem l’esport entre la gent més gran, posant en marxa el Programa Gent Gran Activa: taller i cursos de gimnàstica de manteniment, reeducació postural, salut emocional i autonomia personal, exercicis d’equilibri i autonomia…

 7. Farem una planificació sensata de l’ús de les instal·lacions municipals perquè les puguen utilitzar els clubs, les entitats, els centres educatius  i les persones particulars que les sol·liciten. 

 8. Ampliarem l’oferta esportiva que s’ofereix a la població en les instal·lacions municipals.


3. Per un Vilamarxat més sostenible i verd

3.1.- Transició Ecològica

 1. Promourem l'estalvi i l’eficiència energètica i l’ús de les energies renovables per a l’autoconsum a la indústria i vivendes del poble mitjançant campanyes d’informació i la canalització de subvencions. 

 2. Crearem comunitats energètiques locals per acostar la producció d’energia als llocs de consum i abaratar el seu cost.

 3. Cumplirem el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i la Energia, i impulsarem l'estalvi, l’eficiència energètica i l’ús de les energies renovables als edificis públics. 

 4. Apostarem per utilitzar els residus de les restes agrícoles, forestals i de jardineria públiques i privades per a l’aprofitament energètic a les calderes del municipi. 

 5. Impulsarem la recollida selectiva de residus per afavorir el reciclatge i farem campanyes per motivar i conscienciar de la importància de reduir els residus, separarlos i reciclar-los: a menys residus i major reciclatge, més estalvi en la taxa de gestió de residus.

 6. Farem una auditoria del servei públic de potabilització per a millorar la xarxa de distribució d’aigua potable, i apostarem per la seua municipalització. Eliminarem les canonades de fibrociment i acabarem amb les fuites d’aigua.

 7. Promourem mesures que previnguen i eviten qualsevol tipus de contaminació com la contaminació de les aigües, de l’entorn (abocadors il·legals), contaminació acústica, atmosfèrica, electromagnètica i lumínica.


3.2.- Medi Natural

 1. Potenciarem el Voluntariat mediambiental per col·laborar en la protecció del patrimoni natural i, alhora, per conscienciar la població de la importància de cuidar la natura i la prevenció d’incendis

 2. Desenvoluparem el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals i el Pla d’Ordenació Forestal Sostenible de Les Rodanes per a millorar els nostres ecosistemes i reduir el risc d’incendis forestals.

 3. Elaborarem el Pla d’Actuació Municipal front al Risc d’Inundacions i impulsarem els plans d’autoprotecció de les urbanitzacions i zones consolidades.

 4. Apostem per un turisme sostenible i respectuós amb el medi ambient. Dissenyarem rutes turístiques, educatives i sostenibles, pel Paratge Natural de les Rodanes i pel Parc Natural del Túria.

 5. Aprovarem el Pla d’Ús Públic i la Ordenança d’Ús Públic del Paratge Natural Municipal de les Rodanes

 6. Dotarem de continguts (exposicions, activitats, cursos…) el Centre de visitants del Parc Natural del Túria (Caseta de fusta) i el Corral de la Bassa Barreta com a centres educatius, lúdics i d’investigació.

 7. Protegirem i posarem en valor l’enorme biodiversitat de Vilamarxant, en especial les espècies protegides o endèmiques. 

 8. Crearem el Consell Municipal de Protecció de l’Arbrat d’Interès Local que haurà d’aprovar el Catàleg d’Arbres i Arbredes Protegides de Vilamarxant.


3.3.- Agricultura

 1. Augmentarem la vigilància al camp - en especial en èpoques de recol·lecció - i els controls als magatzems.

 2. Reviscolarem el treball del Consell agrari municipal per escoltar i atendre les necessitats del sector agrari local.

 3. Impulsarem la producció agropecuària local amb ajudes i formació, en especial a dones i a joves agricultors, ramaders, apicultors i altres productors per a incentivar l’activitat en el sector primari. 

 4. Crearem un Banc de Terres per posar en contacte aquelles persones que tenen camps però no els treballen i aquelles que no en tenen però necessiten terra per a ús agrícola.

 5. Establirem beneficis fiscals i reduccions impositives perquè les persones que tinguen propietats agrícoles mantinguen els camps nets i cuidats. Volem evitar camps i solars abandonats que deterioren el paisatge i puguen originar plagues i incendis. 

 6. Donarem suport a l’agricultura ecològica, amb formació, incentius i ajudes, per a fomentar la producció, elaboració i comercialització de productes ecològics. 

 7. Celebrarem regularment un mercat de Km 0 on es puguen vendre i adquirir productes ecològics i artesanals.

 8. Impulsarem la creació d’horts ecològics urbans municipals per l’autoconsum, i establirem convenis de col·laboració amb els centres educatius perquè disposen d’horts escolars on es consciencie l’alumnat de la importància del sector agrari de proximitat i es realitzen activitats formatives en producció integrada i ecològica. 


3.4.- Benestar i protecció animal

 1. Crearem la Regidoria de Benestar Animal amb l’objectiu de defendre i garantir els drets dels animals. 

 2. Posarem els recursos necessaris que facen possible el compliment de la nova llei valenciana de Protecció, Benestar i Tinença d’animals de companyia i altres mesures de benestar animal. 

 3. Programarem jornades formatives perquè la Policia Local conega el contingut de la Llei i, també, perquè es forme en tasques de primeres intervencions davant la trobada d’animals ferits i/o abandonats.

 4. Crearem un canal de comunicació directa ajuntament-ciutadania per a arreplegar dubtes, queixes, propostes o denúncies relacionats amb el benestar animal i atendrem i estudiarem les propostes ciutadanes de protecció animal.

 5. Realitzarem accions i campanyes per a informar i sensibilitzar a la ciutadania sobre la tinença responsable i els drets dels animals (conscienciarem sobre les avantatges de l’esterilització d’animals de companyia), així com de les diferents obligacions de propietaris i propietàries (identificació i registre dels animals al cens municipal, identificació per microxip, …)

 6. Completarem el Programa d’Esterilització (Mètode CER), Control Sanitari i Protecció de Colònies Felines a tot el terme, dignificant a les persones alimentadores en la seua tasca. Construirem refugis per les colònies, amb estructures (contenidors de residus...) reciclades, i les identificarem.

 7. Impulsarem la creació d’instal·lacions mancomunades entre ajuntaments i en col·laboració amb entitats de protecció animal per tal de garantir allotjament i servei sanitari als animals abandonats i ferits fins al seu posterior acolliment. Mentrestant, millorarem el servei de recollida d’animals abandonats per garantir el millor tracte possible dels animals fins la recollida per part dels seus propietaris o fins que es faça un acolliment temporal o una adopció definitiva, i així garantir el Sacrifici Zero.

 8. No destinarem diners públics a actes festius i socials en què es vulneren els drets dels animals, ni a activitats que suposen maltractament animal.

 9. Apostarem per la protecció i posada en valor de la fauna silvestre, i demanarem a la Generalitat i Diputació mesures efectives per a evitar els atropellaments a la CV-50 i CV-370. 


4. Urbanisme i mobilitat

4.1. Model de poble. Per un Vilamarxant més habitable

 1. Treballarem perquè Vilamarxant tinga, per fi, un Pla General d’Ordenació Urbana, document que haurà d’establir el model de poble que volem: un poble que planifique un creixement sostenible, homogeni i humanitzat.

 2. Activarem un “Pla integral de recuperació i humanització del casc urbà” que prioritze espais dignes i accessibles per a les persones, una canalització eficient  de les aigües pluvials, la remodelació i pacificació del trànsit i la creació de nous espais verds, lúdics i de convivència als diferents barris del poble. 

 3. Millorarem la neteja de les vies públiques, treballarem per evitar l’existència de solars i parcel·les brutes i exigirem a les companyes telefòniques i elèctriques l’adequació del cablejat per tot el terme. 

 4. Col·laborarem amb el veïnat de les urbanitzacions i dels nuclis de vivendes de l’extraradi per a posar en marxa qualsevol iniciativa que permeta urbanitzar i legalitzar les construccions disseminades amb l’objectiu d’impulsar Nuclis de Minimització d'Impactes.

 5. Crearem la regidoria d’extraradi amb l’objectiu d’escoltar, valorar i resoldre les reclamacions històriques que particulars i associacions de veïns reclamen a l’Ajuntament des de fa molts anys: millora dels camins, instal·lació de senyals de trànsit i d’elements que milloren la visibilitat, reubicació i augment de contenidors de fem, reciclatge i poda, control dels abocadors incontrolats...

4.2.- Mobilitat sostenible

 1. Reclamarem una major connexió amb autobús amb tots els metros (eixida i arribada) de les línies de Llíria i Riba-roja de Túria. El govern del Botànic ha fet possible que millore la connexió amb autobús de Vilamarxant amb les estacions de metro de Riba-roja i Llíria (nova licitació transport per carretera), però el nostre poble reclama i es mereix un millor servei.

 2. Continuarem reclamant que el Metro arribe a Vilamarxant

 3. Demanarem un servei de transport públic accesible i “a la carta” per a connectar tot el terme, i en especial amb l’Hospital de Llíria

 4. Elaborarem un pla de millora de camins rurals que facilite de manera permanent el treball agrícola, el pas de l’autobús escolar i la mobilitat del veïnat en general.

 5. Planificarem la peatonalització dels carrers més estrets. Habilitarem nous aparcaments públics per a vehicles, motocicletes, patinets i bicicletes. 

 6. Crearem ajudes per a impulsar la micro mobilitat elèctrica.

 7. Crearem una xarxa segura de carrils bici per unir el casc urbà i el polígon industrial amb els nuclis de població de l’extraradi, i que connecte també Vilamarxant amb els pobles veïns com Riba-roja i  Benaguasil. 

 8. Farem un seguiment permanent de l’estat d’execució de les vies de circumval·lació anunciades (Ronda Oest o circumval·lació de la CV-50), que faran possible la reducció dràstica de vehicles per la travessia de Vilamarxant. Aquesta infraestructura projectada fa dècades i reactivada pel govern del Botànic permetrà pacificar la carretera de Llíria en tot el seu recorregut al deixar de ser la principal travessia. 

 9. Treballarem, igualment, perquè es redacte prompte i s’execute la variant de la CV-37 (ctra. de Riba-roja a Pedralba).

5. Economia, ocupació i comerç local

 1. Crearem un servei d’assessorament que impulse el desenvolupament local, incentivant als nous comerços i professionals, així com a industries i serveis al polígon.

 2. Crearem el Consell Econòmic i Social Municipal amb representació de productors, treballadors,  consumidors  i  administració  com  un  fòrum  de  discussió  i planificació de l’activitat econòmica de Vilamarxant.

 3. Promourem polítiques de foment de consum de l'agricultura de proximitat, especialment l'ecològica, facilitant els canals de distribució i punts de venda directa i fent la difusió pertinent mitjançant els canals de comunicació municipals.

 4. Implementarem polítiques actives d’ocupació i programes d’educació i capacitació professional d’interès laboral per a persones desocupades.

 5. Augmentarem els recursos i mitjans per a les persones en risc d’exclusió social per no tindre accés a mercat laboral (persones desocupades de llarga duració, joves sense feina, personal poc qualificat, dones...)

 6. Millorarem la informació de caràcter laboral i planificarem activitats i programes formatius, tant de formació contínua i millora professional com de formació per a l'ocupació.

 7. Impulsarem un turisme sostenible i alternatiu, que pose en valor i garantisca el patrimoni natural, històric, cultural i artístic de Vilamarxant i que, alhora, siga beneficiós per als comerços del poble.

 8. Promourem i dinamitzarem el comerç local, de proximitat i el consum responsable, sostenible i just.

 9. Activarem Plans de Dinamització Econòmica per a incentivar l’activitat empresarial, especialment el de les empreses que aposten per la sostenibilitat i l’eficiència energètica.

 10. Establirem beneficis fiscals que afavorisquen la implantació al nostre poble de noves empreses i l’obertura de nous comerços que dinamitzen l’economia social, amb especial atenció en el polígon industrial de l’Argelagar del Rullo.

6. Participació ciutadana: governem amb tu

6.1.- Promoció de la participació ciutadana 

 1. Activarem els pressupostos participatius, mitjançant els quals la ciutadania podrà escollir el destí d’un percentatge del pressupost municipal, presentant diversos projectes que seran avaluats objectivament per l’equip tècnic municipal i sotmesos a la votació de la ciutadania.

 2. Crearem o reactivarem els consells sectorials locals per tal de mantindre  comunicació fluida amb les associacions i organitzacions locals.

 3. Apostarem fermament per la descentralització de l’Ajuntament en la presa de decisions, aquestes seran coparticipades amb les associacions o entitats implicades

 4. Actualitzarem i millorarem l’App Vilamarxant Info per a mantenir informada a la ciutadania i que aquesta puga relacionar-se amb l’administració d’una manera directa i intuïtiva.

6.2.- Promoció de l’associacionisme

 1. Promourem l’associacionisme, el cooperativisme i el treball conjunt amb les associacions culturals, esportives i socials del municipi per a fomentar valors d'igualtat i justícia social.

 2. Impulsarem la col·laboració entre els centres educatius i les associacions del municipi per a afavorir un treball conjunt intergeneracional i un acostament dels joves a les diferents associacions que s'organitzen en diversos camps i treballen per a millorar el nostre poble.

 3. Facilitarem l'ús d'espais públics a les entitats locals que els sol·liciten, posant a la seua disposició tota la infraestructura material i tècnica que necessiten.

 4. Incentivarem la participació de les dones en les associacions i en les juntes directives dels col·lectius locals

 5. Prioritzarem les associacions i col·lectius locals en l'agenda cultural, esportiva i social del municipi

 6. Crearem un servei d’assistència tècnica adreçat a la presentació de la documentació necessària per a optar a subvencions de les diferents administracions públiques.

 7. Augmentarem la partida destina a ajudes a les entitats locals. Impulsarem la transició d'un model de subvencions nominatives a clubs esportius i associacions cap a un model amb criteris objectius (tècnicos, materials i humans...).

6.3.-Transparència i accés a la informació

 1. Governarem amb diàleg i amb transparència informativa, amb l’objectiu que el poble conega l’activitat de l’Ajuntament i s’implique més en els assumptes públics.

 2. Donarem la màxima difusió a les convocatòries i els continguts de les sessions plenàries perquè  la ciutadania puga participar i fer propostes.

 3. Actualitzarem i millorarem el Portal de Transparència de la pàgina web municipal, per fer-lo senzill, clar, estructurat, intuïtiu i accessible a nivell cognitiu i sensorial per a totes les persones.

 4. Desenvoluparem una Ordenança de Transparència, Accés a la Información Pública, Participació Ciutadana i Bon Govern.

 5. Respondrem qualsevol dubte plantejat per un ciutadà o ciutadana.

 6. Promourem mecanismes de participació perquè la població i les entitats municipals aporten propostes a la corporació municipal. 

 7. Informarem oportunament dels processos de contractació que faça l’Ajuntament, els quals es regiran per processos transparents, amb un seguiment exhaustiu de la legalitat vigent i en els quals podran participar els representants de tots els grups municipals.

 8. Desenvoluparem  mecanismes de  control  independent  que  permeten   valorar l’eficàcia de la gestió pública, així com l’estat dels comptes públics. S’informarà periòdicament (trimestralment o semestralment) de l’execució del pressupost i del destí dels diners públics. Els comptes de l’Ajuntament es publicaran en la pàgina web municipal.

 9. Convertirem el web municipal i les xarxes socials de l’Ajuntament en canals de comunicació que servisquen per informar la ciutadania. Els mitjans de comunicació municipals no es posaran al servei de cap regidor/a ni serviran per fer propaganda partidista.

 10. Actualitzarem de manera permanent el Web de l’Ajuntament, convertint-lo en un recurs al servei de la ciutadania. S’hi inclourà informació  institucional, de les accions de govern, ordenances, normativa i informacions d’interés municipal, models de sol·licituds, acords plenaris…